ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Mistrzostwa Ziem Zachodnich w Klasie Omega Sport i Omega Standard

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW, WYNIKI

MIEJSCE I TERMIN REGAT:

Regaty odbędą się na wodach jeziora barlineckiego w dniu 26.06.2021r.

Miejsce postoju jachtów: Przystań Klubu Żeglarskiego SZTORM w Barlinku

PRZEPISY:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

  • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa Word Sailing 2021-2024
  • Właściwymi przepisami PZŻ
  • Przepisami klasy Omega Sport i Standard

Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje Instrukcja Żeglugi

KLASY:

Regaty zostaną rozegrane w klasach Omega Sport i Omega Standard po zgłoszeniu minimum 3 jachtów w danej klasie. Regaty uznaje się po rozegraniu 1 wyścigu.

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Zgłoszenia przyjmowane będą online, na stronie upwind24.pl
  • Do zgłoszenia do regat wymagane będą: licencja amatorska/sportowa PZŻ, ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”), certyfikat jachtu, opłacenie wpisowego – 90zł (do dnia rozpoczęcia regat do godziny 9:30)

PROGRAM REGAT:

Sobota (26.06.2021):

10:00 – uroczyste otwarcie regat

11:00 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu (żaden sygnał ostrzeżenia nie będzie podany później niż o godz. 15:00

16:00 – zakończenie regat

PUNKTACJA:

  • Planowane jest rozegranie pięciu wyścigów.
  • W przypadku rozegrania czterech wyścigów, najgorszy wyścig zostanie odrzucony.
  • Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali zdyskwalifikowani.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI:

  • Instrukcja żeglugi będzie udostępniona na stronie upwind24.pl

NAGRODY:

Załogi w poszczególnych kategoriach sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymują medale i dyp

ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

PRAWO DO WIZERUNKU:

Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie  swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

PROTESTY:

Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat. Koniec czasu protestowego upływa 0,5 godziny po zakończeniu ostatniego  wyścigu i zostanie podany w komunikacie Komisji Sędziowskiej. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również zestawiania protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako  strona lub są zgłoszeni jako świadkowie podane będą oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po  upływie czasu protestowego.

STERNIK JACHTU:

Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego wyścigu.

NA JACHCIE :

Podczas wyścigu na jachcie powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody Komisji Regatowej.

OZNAKOWANIE JACHTÓW:

Startujące w regatach jachty muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru umieszczonego na żaglu i burtach jachtu.

DANE OSOBOWE:

Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji  oraz zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne i video mogą zostać opublikowane w zasobach  publicznych Organizatora oraz w innych mediach publicznych.

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas